Hoe zit het met het tijdelijke huurcontract?

Bumarang ziet dat de meeste huurders niet weten wat voor type huurcontract zij hebben en wat de gevolgen hiervan zijn. Het moet worden toegegeven dat dit in sommige gevallen ook niet helemaal duidelijk is. In deze bijdrage vertel ik je meer over het tijdelijke huurcontract en de gevolgen van het aangaan van dit type contract.

De kenmerken van het tijdelijke huurcontract

Je hebt een tijdelijk huurcontract als er in het contract een maximale huurperiode staat genoemd. Die periode mag niet langer zijn dan twee jaar wanneer het gaat om een zelfstandige woonruimte en niet langer dan vijf jaar wanneer het gaat om de huur van een kamer. 

Een tweede belangrijke voorwaarde is dat jij als huurder gedurende de bepaalde tijd de mogelijkheid moet hebben om tussentijds op te zeggen. Voor de verhuurder is het juist niet mogelijk om tijdens de bepaalde tijd op te zeggen.  

Hoe werkt het tijdelijke huurcontract in de praktijk?

Als je een tijdelijk huurcontract afsluit dan moet je er als huurder rekening mee houden dat de verhuurder tot uiterlijk één maand voor het einde van het contract kan besluiten dat jij moet verhuizen. De verhuurder hoeft hier geen specifieke reden voor te hebben. Hij hoeft jou alleen te laten weten dat het contract eindigt. Vervolgens heb jij als huurder geen andere keus dan op zoek te gaan naar een nieuwe woonruimte. 

Wanneer de verhuurder het einde van het contract niet op tijd aankondigt dan wordt het contract voortgezet voor onbepaalde tijd. Als huurder heb je vanaf dat moment huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder een geldige opzeggingsgrond moet hebben om het contract te kunnen beëindigen. Een geldige opzeggingsgrond kan zijn de omstandigheid waarbij de huurder de huur drie maanden of langer niet betaalt, of de omstandigheid dat er structureel ernstige overlast wordt veroorzaakt door de huurder. In de praktijk betekent dit dat het voor de verhuurder dan een stuk lastiger wordt om het contract te beëindigen. 

Het tijdelijke huurcontract heeft een maximumtermijn, geen minimumtermijn.

Als de in het contract genoemde huurperiode langer is dan 2 jaar (zelfstandige woonruimte) of langer is dan 5 jaar (onzelfstandige woonruimte) is er per definitie geen sprake van een tijdelijk huurcontract. Ook is er geen sprake van een tijdelijk huurcontract wanneer het voor de huurder niet mogelijk is om het contract tussentijds op te zeggen. 

Bij een tijdelijk huurcontract mag er in geen geval sprake zijn van een minimale huurperiode. Is er sprake van een minimale huurperiode? Dan heeft de huurder altijd huurbescherming vanaf het begin van het contract. Dit betekent dat je als huurder zelf kan bepalen hoe lang je de woning wilt huren, alleen in uitzonderlijke gevallen kan de verhuurder het contract beëindigen. 

Duidelijk verhaal toch? 

Dit lijkt misschien eenvoudige kost, maar wat Bumarang veel ziet is dat verhuurders bij het opstellen van het contract zowel bepalingen opnemen die specifiek gelden voor het tijdelijke huurcontract, maar daarnaast bepalingen opnemen die hier juist niet bij horen. Er wordt dan bijvoorbeeld een maximale huurperiode van 24 maanden afgesproken, waarbij het voor de huurder niet mogelijk is om het contract in de eerste 12 maanden op te zeggen. Er is in dat geval sprake van zowel een maximale huurperiode als een minimale huurperiode.

Binnen de rechtspraak wordt inmiddels als uitgangspunt genomen dat wanneer het huurcontract onduidelijk is de gevolgen hiervan voor rekening en risico van de verhuurder komen. De verhuurder stelt immers het huurcontract op. Dit betekent dat een onduidelijk huurcontract moet worden uitgelegd op de manier die voor de huurder het gunstigste is. 

Huurverlaging en het tijdelijke huurcontract

Een tijdelijk huurcontract heeft ook een voordeel. Huurders die een tijdelijk huurcontract zijn aangegaan hebben namelijk langer de tijd om hun huurprijs te verlagen. Dit kan namelijk tot zes maanden na afloop van de bepaalde tijd. Is er bijvoorbeeld een maximale huurperiode afgesproken van 24 maanden dan kan de huurder zelfs na 30 maanden de Huurcommissie vragen uitspraak te doen over de huurprijs die aan het begin van het huurcontract is afgesproken. Als de Huurcommissie oordeelt dat de huurprijs te hoog is dan wordt deze met terugwerkende kracht, dus vanaf het begin van het contract, verlaagd. 

Om te onthouden…

Als je een tijdelijk huurcontract bent aangegaan en je wilt je huurprijs verlagen dan moet je er rekening mee houden dat wanneer je dit doet voordat het contract is verlengd de verhuurder het contract waarschijnlijk zal beëindigen. Wil je ook na bepaalde tijd in de woning blijven dan kan het verstandig zijn om de procedure pas te starten nadat het contract is verlengd. Weet je al dat je na de bepaalde tijd gaat verhuizen dan is het verstandig om de procedure zo snel mogelijk te starten.

Wil jij weten wat voor contract je hebt en of je in aanmerking komt voor een huurverlaging? Upload je contract dan hier. Na een gratis check van je huurcontract en je huurprijs laten we je vrijblijvend weten wat we voor je kunnen doen.

 

Verwante berichten